Regulamin zakupu produktów na stronie https://agnieszkakupis.pl

§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin przedstawia prawa i obowiązki zarówno Sprzedawcy, Klienta jak
  i Konsumenta oraz warunki i zasady korzystania z zakupionych Produktów.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i
  dokonanie opłaty za zakupiony Produkt.
 3. Definicje przedstawione poniżej i zawarte w Regulaminie mają odpowiednie
  zastosowanie do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizatorem szkoleń i kursów jest Agnieszka Kupis prowadząca nierejestrowaną
  działalność gospodarczą pod nazwą CUDagnieszkakupis, ul. Jabłoniowa 7 ; 55-080
  Sadków, email: kontakt@agnieszkakupis.pl
 5. Aktualne terminy i miejsca szkolenia znajdują się na stronie:
  https://agnieszkakupis.pl/zainwestujwsiebie
§ 2
Definicje
 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie wpisaną do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sprzedawca
  jest również organizatorem szkoleń i kursów, a jej dane zostały przedstawione
  powyżej.
 2. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, posiadająca
  powyżej 14 lat z zastrzeżeniem, aby mogła zakupić i wziąć udział w szkoleniu bądź
  kursie musi uzyskać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.
 3. Konsument – osoba fizyczna, będąca Klientem, która wykupiłam szkolenie bądź
  kurs, zawierająca tym samym umowę z CUDagnieszkakupis. Umowa nie będzie
  związana bezpośrednio z działalnością zawodową bądź gospodarczą Konsumenta.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym: https://agnieszkakupis.pl w zakładce Zainwestuj w siebie.
 5. Umowa – zamówienie Produktu w odpowiedzi na ofertę zamieszczoną na stronie
  https://agnieszkakupis.pl, za pośrednictwem Formularza zamówienia, po opłaceniu
  Produktu i zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, dostępny pod adresem
  https://agnieszkakupis.pl/regulamin.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, jednoznaczne z
  akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane, dobrowolnie podane
  przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie i z
  dostępem do zakupionych materiałów kursowych oraz/lub szkoleniowych. Założenie
  konta jest niezbędne do realizacji zamówienia.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny po dodaniu produktów do Koszyka,
  umożliwiający utworzenie Konta. Do utworzenia konta potrzebne są imię i nazwisko,
  pełny adres zamieszkania, adres email, hasło do tworzonego konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków płatności. Formularz zamówienia rozpoczyna proces zakupowy
  i jest jednoznaczny z zawarciem umowy.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
  Usługi nie są dostarczane klientowi, a jedynie udostępniane do wglądu i pracy
  bezpośrednio na stronie https://agnieszkakupis.pl po zalogowaniu klienta do
  własnego konta. Materiały do pracy będą w formie pisemnej do uzupełnienia oraz w
  formie plików audio lub/i wideo do odsłuchania lub/i zobaczenia. Dostęp do usługi jest
  przyznawany czasowo i może być przedłużony za dodatkową opłatą. Materiały
  szkoleniowe i kursowe mogą być w tym czasie studiowane wielokrotnie. Czas
  dostępu jest podany przy składaniu zamówienia na dany Produkt. Na usługę składa
  się zarówno szkolenie jak i kurs lub oba rozwiązania w jednym pakiecie. W niektórych
  wariantach w ramach zakupu produktu Klient otrzymuje dostęp do dedykowanej
  zamkniętej Grupy na Facebook. Taka informacja widnieje przy produkcie w
  momencie jego zakupu. Dostęp przyznawany jest czasowo. Za dodatkową opłatą
  można go przedłużyć.
 13. Szkolenie to maksymalnie 2 dniowe wydarzenie, po którego zakupie Klient otrzymuje
  dostęp do materiałów po zalogowaniu na stronie https://agnieszkakupis.pl i dostęp do
  platformy Teams, na której w określonym czasie, przedstawionym w ofercie produktu
  odbędzie się szkolenie. W tym przypadku wydarzenie na Teams nie będzie zapisane.
 14. Kurs to zarówno produkt do zakupu na platformie https://agnieszkakupis.pl z
  czasowym, określonym w ofercie produktu dostępem do materiałów w ramach
  własnej pracy bądź wydarzenie kilkunastodniowe z dostępem do materiałów do pracy
  własnej i spotkaniami w dedykowanej Grupie zamkniętej na Facebook.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@agnieszkakupis.pl
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 20 1160 2202 0000 0005 4707 0647.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w
  niniejszym paragrafie.
 4. Na wszystkie wiadomości email odpowiadamy w ciągu 1-3 dni roboczych
  maksymalnie do 14 dni roboczych. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby
  odpowiedź przyszła jak najszybciej.
§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer,,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies
d. zainstalowany program Javascript
CUDagnieszkakupis nie ponosi odpowiedzialności za błędne korzystanie z serwisu
wynikające z winy Klienta/Konsumenta (błędnej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania)
lub związane z problemami z połączeniem sieciowym Klienta/Konsumenta.

§ 5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
  jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
  (uwzględniają podatek VAT).
 4. Niedopuszczalne jest wysyłanie jakichkolwiek treści niezgodnych z Polskim Prawem
  zarówno poprzez kontakt@agnieszkakupis.pl bądź formularz kontaktowy na stronie
  https://agnieszkakupis.pl, jak i poprzez media społecznościowe.
 5. Treści cyfrowe w tym zdjęcia, materiały wideo i audio, teksty zawarte na ogólnie
  dostępnej stronie https:agnieszkakupis.pl są pełną własnością CUDagnieszkakupis i
  objęte prawami autorskimi właściciela. Każda próba ich rozpowszechniania,
  kopiowania bez podania źródła https:agnieszkakupis.pl i autora: Agnieszka Kupis
  może być karana zgodnie z polskim prawem.
 6. Produkty, treści cyfrowe w tym zdjęcia, materiały wideo i audio, teksty zawarte po
  zalogowaniu na konto Klienta na stronie https:agnieszkakupis.pl są pełną własnością
  CUDagnieszkakupis i objęte prawami autorskimi właściciela. Każda próba ich
  rozpowszechniania, kopiowania może być karana zgodnie z polskim prawem.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Formularz
  rejestracji będzie dostępny w chwili dokonywania zakupów z Koszyka. W formularzu
  rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres
  zameldowania/zamieszkania, adres email oraz hasło do logowania. Nie jest możliwe
  założenie konta anonimowego lub poprzez podanie nieprawidłowych danych.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
  na adres email podany w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Dodać Produkt bądź Produkty do Koszyka
 2. Zarejestrować się w serwisie poprzez uzupełnienie niezbędnych danych w Formularzu
  rejestracji, dostępnym po dodaniu Produktu/Produktów do Koszyka. Warunkiem
  złożenia zamówienia jest podanie prawidłowych danych. CUDagnieszkakupis
  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, gdy podane dane będą
  wzbudzały wątpliwość co do ich prawidłowości. Klient będzie miał możliwość złożenia
  stosownych oświadczeń w tej sprawie na tę okoliczność tak, by mogło dojść do
  transakcji między obydwoma stronami. Informacja w tej sprawie zostanie wysłana
  Klientowi na adres email podany w Formularzu rejestracji. Należy przy rejestracji
  zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzonego adresu email, gdyż jest to
  jedyna metoda kontaktu między Sprzedawcą a Klientem. W przypadku błędnie
  wprowadzonego adresu email (oczywiście po opłaceniu Produktu/ \Produktów)należy
  skontaktować się z nami, zgodnie z § 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Zaakceptować Regulamin, klikając w odpowiednie okienko dostępne po dodaniu
  Produktu/Produktów do Koszyka i uzupełnieniu danych w Formularzu rejestracji
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” potwierdzającym zamówienie, akceptację
  Regulaminu i podpisanie umowy
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym w § 8, pkt. 3a, terminie
 6. Dostępne metody płatności to:
  a) Tradycyjny przelew na konto o numerze PL20 1160 2202 0000 0005 4707 0647 –
  BANK MILLENNIUM S A, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, KRS
  0000010186, REGON 001379728, NIP 5260212931. Dane do przelewu dostępne:
  § 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu
  b) Płatności w systemie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul.
  Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję
  Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem
  IP1/2012, KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN,
  w całości opłaconym.
  c) Płatności elektroniczne tpay.com obsługiwane są przez następującego operatora
  płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań,
  NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy:
  5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 7. Klient wybierając odpowiedni sposób płatności akceptuje warunki wewnętrznego
  Regulaminu tejże płatności.
§ 8
Wykonanie Umowy
 1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
  przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
  zgodnie z § 7 Regulaminu. Kupno więcej niż jednego Produktu skutkuje zawarciem
  kilku umów, dla każdego Produktu osobno.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  7Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
  wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą lub w
  przypadku zakupu kilku Produktów, kilku Umów.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności w postaci tradycyjnego przelewu, Klient obowiązany jest do dokonania
  płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – w
  przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pomocą Blik lub PayU natychmiast po kliknięciu Zamawiam i płacę.
 4. Po zaksięgowaniu kwoty odpowiadającej zakupionemu Produktowi, Klient otrzymuje
  dostęp do Konta, na którym dostępne są odpowiednie materiały do pracy. W
  zależności od rodzaju zakupionego Produktu, dodatkowo Klient może otrzymać dostęp
  do zamkniętej grupy na Facebook lub/i link do wydarzenia na platformie Teams itp.,
  opisane uprzednio w reklamie Produktu.
 5. Logowanie do Konta Klienta jest czasowe i dostępne po wybraniu odpowiedniej ikony
  Zaloguj na stronie https://agnieszkakupis.pl. Danymi do logowania są email i hasło
  podane w Formularzu rejestracji. Podane dane są danymi poufnymi i zabronione jest
  ich udostępnianie osobom trzecim.
 6. Materiały dostępne po zalogowaniu Klienta do swojego Konta mogą być odtwarzane
  wielokrotnie w czasie aktywności Konta. Cała zawartość wygasa w momencie
  zakończenia czasu trwania wykupionego Produktu/ Produktów. Odtwarzanie
  zakupionych materiałów morze odbywać się jednocześnie tylko na jednym urządzeniu.
 7. Jakiekolwiek formy rozpowszechniania, przekazywania, nagrywania i ściągania
  materiałów z Konta Klienta na platformie https://agnieszkakupis.pl jest zabronione i
  karane. Pełne prawa do materiałów posiada jedynie CUDagnieszkakupis
 8. CUDagnieszkakupis dokłada wszelkich starań, aby strona https://agnieszkakupis.pl
  funkcjonowała bez zastrzeżeń. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w jej
  funkcjonowaniu bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu na adres
  kontakt@agnieszkakupis.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres
  zamieszkania/zameldowania, email oraz datę i rodzaj zauważonego problemu.
  Wszelkie reklamację z tego tytułu będę rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty
  zgłoszenia. Po tym terminie Klient otrzyma stosowne informację na podany przy
  zgłoszeniu adres email.
 9. Klient zobowiązuje się do prawidłowego korzystania z dostarczonych treści, zgodnie z
  niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami. Próby dostępu do treści
  niewykupionych przez Klienta bądź zakłócanie funkcjonowania serwisu będzie
  skutkowało zablokowaniem Klientowi dostępu do wykupionych treści.
 10. Umowa z klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony i rozpoczyna swój bieg z
  chwilą dokonania zakupu Produktu.
§ 9
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych bądź i kursowych ma charakter natychmiastowy
  i po jego wykupieniu nie ma możliwości odstąpienia od Umowy.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie odnotował logowania do Konta
  klienta, Klient za uzyskaniem pisemnej zgody może uzyskać prawo do odstąpienia od
  Umowy. Aby tego dokonać należy na adres kontakt@agnieszkakupis.pl wysłać
  stosowne oświadczenie (tzw. Formularz odstąpienia) podając swoje dane: imię i
  nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania oraz email – wszystkie one podane w
  Formularzu rejestracji oraz nr rachunku bankowego wraz z podaniem przyczyny
  rezygnacji. Po uzyskaniu takiej zgody odstąpienie następuje ze skutkiem
  natychmiastowym. Konto Klienta usuwane jest z platformy https:agnieszkakupis.pl, a
  całość kwoty zwracana jest klientowi na podane w formularzu odstąpienia konto, po
  uprzednim poinformowaniu klienta o tym fakcie.
§ 10
Reklamacja
 1. Klientom zakupującym Produkty w naszym Sklepie przysługuje prawo reklamacji,
  związane z dostępem i funkcjonowaniem zakupionej usługi: szkolenia bądź kursu lub
  z działaniem platformy płatności.
 2. Reklamacje zgodne z § 11 pkt.1 powinny być zgłaszane na adres
  kontakt@agnieszkakupis.pl z podaniem niezbędnych, pomocnych w rozstrzygnięciu
  sprawy danych, takich jak: adres logowania, imię i nazwisko oraz rodzaj zgłaszanego
  problemu oraz datę i czas jego wystąpienia, pod rygorem nieważności.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia z
  zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego okresu z przyczyn leżących po stronie
  dostawcy sieci internetowej Sprzedawcy. O tym fakcie Klient zostanie poinformowany
  w stosownej wiadomości email wraz z zakładanym terminem rozpatrzenia reklamacji.
 4. Do kontaktu między Klientem a Sprzedawcą posłużą po stronie Sprzedawcy – adres
  email: kontakt@agnieszkakupis.pl, po stronie Klienta – adres email z którego zostało
  wysłane zgłoszenie reklamacyjne, o ile w samym zgłoszeniu, nie zgłoszono inaczej.
§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest CUDagnieszkakupis.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, dochodzenia roszczeń i
  obrony oraz w sprawach reklamacyjnych, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach
  marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu
  podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Przetwarzane dane osobowe i pliki cookies podlegają polityce prywatności, której szczegóły
  udostępnione są na stronie https:agnieszkakupis/polityka-prywatności.
§ 12
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu i innych
  związanych z funkcjonowaniem Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem
  opublikowania go na stronie. Klient dokonując zakupu zobowiązuje się każdorazowo do
  sprawdzenia treści obowiązującego Regulaminu i jego akceptację.
 3. Klienta obowiązują postanowienia i treść Regulaminu obowiązujące w chwili zakupu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, terminów szkoleń i kursów z zachowaniem
  warunków i nabytego przez Klienta prawa dostępu do wykupionych treści przed zmianą.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania dostępu do serwisu
  https:agnieszkakupis.pl z przyczyn technicznych prowadzonych prac konserwacyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
  danych osobowych.
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. Jedną z takich form może być postępowanie mediacyjne. Szczegóły
  ustalają strony konfliktu. Inne dostępne są na platformie: http://polubowne.uokik.gov.pl
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19.10.2023r.
Shopping Cart
Scroll to Top